Hits By Browser

Page: http://saratovsegodnya.ru/novosti/19-June-2018-i29929-na-teatralnoi-ploshchadi-sarat

Hits by Browser (past 30 days)

Browser Hits By Browser Hits
Safari 537.367856
79.45%
Firefox 60.0412
 4.17%
N/A N/A401
 4.06%
Safari 604.1290
 2.93%
Firefox 52.0163
 1.65%
IE 9.093
 0.94%
Safari 534.3081
 0.82%
Safari 602.172
 0.73%
Firefox 59.052
 0.53%
Safari 600.1.452
 0.53%
Safari 601.148
 0.49%
Safari 9537.5329
 0.29%
Safari 535.1928
 0.28%
Safari 533.123
 0.23%
Firefox 53.021
 0.21%
IE 8.016
 0.16%
Safari 53712
 0.12%
Safari 605.1.1510
 0.10%
Firefox 48.08
 0.08%
Firefox 57.08
 0.08%
Safari 538.18
 0.08%
IE 10.08
 0.08%
Safari 603.2.57
 0.07%
Google BOT6
 0.06%
Opera_mini 7.5.316576
 0.06%
Safari 537.46
 0.06%
Safari 537.316
 0.06%
Firefox 45.05
 0.05%
Firefox 43.05
 0.05%
Firefox 47.05
 0.05%
Firefox 56.05
 0.05%
Opera_mini 4.2.225374
 0.04%
Opera_mini 20.0.22544
 0.04%
Safari 601.1.464
 0.04%
Safari 533.44
 0.04%
Firefox 18.04
 0.04%
Opera_mini 5.0.196933
 0.03%
Opera_mini 7.0.324863
 0.03%
Opera_mini 7.0.303623
 0.03%
Opera_mini 6.5.269553
 0.03%
Opera_mini 4.2.143203
 0.03%
Opera_mini 5.0.186353
 0.03%
Firefox 50.03
 0.03%
Firefox 3.6.233
 0.03%
Opera_mini 7.0.305673
 0.03%
Opera_mini 8.0.356262
 0.02%
Firefox 46.02
 0.02%
Safari 537.422
 0.02%
Safari 7534.48.32
 0.02%
Safari 534.242
 0.02%
Firefox 21.02
 0.02%
Opera_mini 7.0.299522
 0.02%
Firefox 40.12
 0.02%
Opera_mini 6.0.245562
 0.02%
Opera_mini 4.2.139182
 0.02%
Opera_mini 4.2.130572
 0.02%
Opera_mini 4.4.280002
 0.02%
Opera_mini 7.5.333612
 0.02%
Opera_mini 4.2.204642
 0.02%
Opera_mini 5.1.240092
 0.02%
Firefox 58.02
 0.02%
Opera_mini 4.2.204572
 0.02%
Firefox 55.02
 0.02%
Opera_mini 4.5.403122
 0.02%
Opera_mini 6.1.274122
 0.02%
Opera_mini 7.0.288702
 0.02%
Opera_mini 7.5.356132
 0.02%
Opera_mini 4.4.390122
 0.02%
Firefox 51.02
 0.02%
Safari 534.132
 0.02%
Firefox 61.02
 0.02%
Opera_mini 7.5.316582
 0.02%
Safari 535.20+1
 0.01%
Opera_mini 4.4.286841
 0.01%
Opera_mini 4.2.188871
 0.01%
Firefox 39.01
 0.01%
Opera_mini 7.0.316101
 0.01%
Firefox 4.01
 0.01%
Opera_mini 5.1.210511
 0.01%
Opera_mini 4.4.274611
 0.01%
Opera_mini 5.1.212141
 0.01%
Opera_mini 6.0.240931
 0.01%
Firefox 34.01
 0.01%
Opera_mini 4.3.246031
 0.01%
Opera_mini 7.1.324531
 0.01%
Opera_mini 6.5.291941
 0.01%
Safari 537.85.171
 0.01%
Opera_mini 7.6.402341
 0.01%
Firefox 10.0.21
 0.01%
Opera_mini 28.0.22541
 0.01%
Opera_mini 5.1.211261
 0.01%
Firefox 3.6.81
 0.01%
Safari 534.341
 0.01%
Firefox 3.6.31
 0.01%
Opera_mini 35.0.22541
 0.01%
Opera_mini 6.5.270491
 0.01%
Opera_mini 7.0.297331
 0.01%
Opera_mini 4.2.134021
 0.01%
Firefox 42.01
 0.01%
Opera_mini 7.1.345721
 0.01%
Firefox 40.01
 0.01%
Opera_mini 5.0.191501
 0.01%
Firefox 36.01
 0.01%
Safari 537.221
 0.01%
Safari 604.5.61
 0.01%
Opera_mini 7.5.321931
 0.01%
Opera_mini 5.1.222961
 0.01%
Safari 602.4.81
 0.01%
Firefox 49.01
 0.01%
IE 999.11
 0.01%
Opera_mini 4.2.149121
 0.01%
IE 7.01
 0.01%
Firefox 35.01
 0.01%
Firefox 41.01
 0.01%
Opera_mini 5.0.187411
 0.01%
Opera_mini 26.0.22541
 0.01%
Safari 534.311
 0.01%


Go Back