Hits By Platform

Page: http://saratovsegodnya.ru/novosti/19-June-2018-i29929-na-teatralnoi-ploshchadi-sarat

Hits by Platform (past 30 days)

Platform Hits By Platform Hits
WinNT5427
54.88%
Linux3123
31.58%
WinXP588
 5.95%
MacOSX555
 5.61%
N/A126
 1.27%
WinVista59
 0.60%
Win6
 0.06%
Nokia2
 0.02%
WinS2K32
 0.02%


Go Back